Töölepingu lõpetamine katseajal

Kuigi meedias räägitakse pidevalt tööjõupuudusest ja täitmata töökohtade arvu kasvust, ei ole siiski harv juhus, kui töösuhte varases staadiumis ilmneb, et värvatud töötaja siiski ei sobi töökohale.

Töölepingu lõpetamine katseajal on tööandjale lubatud, kuid seejuures on mõningad nüansid, millele tähelepanu pöörata.

Töösuhte lõpetamiseks vali õige alus

Katseaja eesmärgiks on võimaldada tööandjal hinnata, kas töötaja tervis, teadmised, oskused, võimed ja isikuomadused vastavad tasemele, mida nõutakse töö tegemisel. Kui selgub, et see nii ei ole, siis on tööandjal võimalik tööleping katseajal lõpetada. Tööandja peab aga veenduma, et töölepingu ülesütlemise põhjus on katseaja eesmärgiga kooskõlas. Seega juhul, kui töölepingu ülesütlemiseks esineb mõni muu alus, siis ei saa ka katseajal oleva töötaja töölepingut lõpetada  tuginedes katseajale.

Kui nii siiski teha, on ülesütlemine tühine ning töötajal on eeldus katseajal töölepingu lõpetamine edukalt vaidlustada.

Töölepingu lõpetamist tuleb tööandjal põhjendada 

Lisaks sellele, et tööandja saab töölepingu üles öelda vaid kindlatel alustel, peab tööandja ka töölepingu ülesütlemist põhjendama. See ei ole eripärane vaid katseajal töölepingu lõpetamisele, vaid kohaldub igal juhul, kui tööandja soovib töölepingu üles öelda. Põhjendus lepingu lõpetamiseks olgu põhjalik ning illustreeritud konkreetsete faktide ja näidetega. Põhjenduste detailsus ja selgus ning asjakohase tõendusmaterjali olemasolu aitab vähendada riski, et töötaja vaidlustab ülesütlemise töövaidluskomisjonis edukalt.

Katseajal töölepingu lõpetamine on lihtsam 

Katseajal töölepingu ülesütlemine on kiirem. Kui üldiselt on töölepingu korralise ülesütlemise tähtajaks 30 kalendripäeva ning see võimalus on ainult töötajal, siis katseajal võib nii töötaja kui tööandja töölepingu üles öelda 15-kalendripäevase etteteatamisega.

Siinjuures tuleb tähelepanu pöörata asjaolule, et 15-kalendripäevase etteteatamisega on töölepingu lõpetamine võimalik veel  ka katseaja viimasel päeval. Samas tuleb arvestada, et tööleping ei lõppe katseaja viimasel päeval, vaid 15 kalendripäeva möödudes.

Samas tuleb arvestada, et tööleping ei lõppe katseaja viimasel päeval, vaid 15 kalendripäeva möödudes.

Kui tööandja soovib aga töölepingu lõpetada etteteatamistähtaega järgimata, siis on tööandja kohustatud maksma töötajale hüvitist iga vähem ette teatatud päeva eest töötaja kalendripäeva keskmise töötasu ulatuses.

Kui töötajaga on kokku lepitud konkurentsipiirangus, mis kehtib ka pärast töösuhte lõppu, siis selline kokkulepe ei lõppe automaatselt töölepingu lõppemisega. Kui tööandja ei soovi konkurentsipiirangut kohaldada, siis saab ta selle igal ajal 30 kalendripäevase etteteatamisega üles öelda.

Vastav selgesõnaline avaldus võib sisalduda kas töölepingu ülesütlemise avalduses või eraldi dokumendis. Kui konkurentsipiirangut üles ei öelda, on töötaja kohustatud seda järgima ja tööandja on kohustatud maksma töötajale piirangu järgimise eest kompensatsiooni. Seega on töölepingu lõpetamisel  oluline mõelda ka konkurentsipiirangu jätkumise vajadusele.

Nõuandeks tööandjale juhuks, kui peaks ilmnema, et töötaja ei sobi töökohale, on töölepingu ülesütlemisega mitte hilineda, vaid kasutada võimalust lihtsustatud korras lõpetada tööleping katseajal. Katseaja lõppemise järgselt on tööandjal oluliselt keerulisem ebasobivate oskustega töötajast vabaneda.

« Tagasi

Ole kursis Hedmani uudiste ja üritustega

Hedman

Meie kuuluvused:
FinanceEstonia, Lexing®,
Teenusmajanduse Koda,
Eesti Kaubandus-Tööstuskoda,
EstVCA, EstBan, FECC,
IBA & IBA European regional Forum