Euroopa Liit jõudis tehisaru määruses poliitilise kokkuleppeni 

Euroopa Liidu seadusandja kiitis heaks tehisaru määruse (AI määrus), mille eesmärk on kaitsta põhiõigusi ja tagada tehisaru ohutu arendamine ja kasutamine liidu üleselt. AI määruse jõustamine sillutab teed tulevikule, kus tehisaru kasutatakse ELis vastutustundlikult. 

Mis on AI määrus?

AI määrus on esimene terviklik õigusakt terves maailmas, mis reguleerib tehisaru süsteemide turuleviimist, pakkumist ja kasutamist. AI määruse esimene eelnõu avaldati 2021. aastal ja 2023. aasta teises pooles alustasid ELi institutsioonid ja liikmesriigid kolmepoolseid läbirääkimisi ehk trilooge, et leppida kokku selle lõplikus tekstis. Pärast pikki ja tuliseid arutelusid jõuti 8. detsembril viimaks poliitilise kokkulepeni, mis hõlmab tulevase AI määruse kõiki peamisi aspekte. 

Põhielemendid, milles kokkuleppeni jõuti

 1. Üldotstarbelised tehisaru süsteemid

AI määrus toob kasutusse uue mõiste, üldotstarbelised tehisaru süsteemid (GPAI). Need tehisaru süsteemid suudavad täita paljusid erinevaid ülesandeid, näiteks tekstide, piltide või helide genereerimine. Tuntumad näited GPAI süsteemidest on ChatGPT, Bard ja DALL-E. GPAI süsteemid peavad vastama läbipaistvusnõuetele, näiteks tehnilise dokumentatsiooni koostamine, ELis kehtestatud autoriõiguse nõuete järgimine ja treenimise käigus kasutatud andmete kohta kokkuvõtete avalikustamine.

AI määrus reguleerib ka võimsamaid mudeleid, mis võivad põhjustada süsteemset riski (suure mõjuga GPAI süsteemid). Tuntumad suure mõjuga GPAI süsteemide pakkujad on: OpenAI (GPT-3, GPT-4), DeepMind (AlphaGo, AlphaFold) ja IBM (IBM Watson). Suure mõjuga GPAI süsteemid on treenitud suure hulga andmete põhjal, need on võimekad ja komplekssed ning nende kasutamine võib põhjustada suuremaid riske. Suure mõjuga GPAI süsteemid peavad vastama lisanõuetele, nagu näiteks süsteemi mudeli hindamine, süsteemi kasutamisega kaasnevate riskide hindamine ja leevendamine ning aruandluskohustus.

 1. Keelatud riskiga tehisaru süsteemid

Seadusandja jõudis kokkuleppeni keelatud riski AI süsteemide kategoorias. Keelatud on tehisaru süsteemid, mis kujutavad endast märkimisväärset ohtu põhiõigustele. 

Keelatud riski kategoorias on: 

 • biomeetrilised kategoriseerimissüsteemid, mis kasutavad tundlikke andmeid;
 • näokujutiste ulatuslik sõelumine näotuvastuse andmebaaside loomiseks;
 • emotsioonituvastus töökohal ja haridusasutustes;
 • käitumisel või isikuomadustel põhinev sotsiaalne skoorimine;
 • süsteemid, mis manipuleerivad inimese alateadlikku käitumist ja mis kasutavad ära inimeste haavatavusi.
 1. Kõrge riskiga tehisaru süsteemid

Kõrge riskiga süsteemidele (muuhulgas elutähtsad infrastruktuurid, meditsiiniseadmed, õiguskaitse, õigusemõistmine ja demokraatlikud protsessid) kehtestatakse ulatuslikud kohustused, näiteks riskijuhtimissüsteemi loomine, tehnilise dokumentatsiooni koostamine ja ajakohastamine, läbipaistvusnõuete täitmine ja inimliku järelevalve tagamine.

 1. Läbipaistvus

Inimestega suhtlevad tehisaru süsteemid peavad teavitama oma kasutajaid sellest, et nad suhtlevad masinaga (nt juturobotid klienditeeninduses, Snapchatis ja ChatGPTs). Lisaks peavad kõik isikud, kes kasutavad tehisaruga genereeritud süvavõltsinguid ehk deepfake, märkima, et materjal on tehisaruga genereeritud. Isikuid peab teavitama kas siis, kui kasutatakse tehisaru põhist biomeetrilist kategoriseerimist või emotsioonituvastussüsteemi.

Trahvid

AI määruse nõuete rikkumisel võib kaasneda trahv kuni 7,5 miljonit eurot või 1,5 % aastakäibest või kuni 35 miljonit eurot või 7 % ülemaailmsest käibest, sõltuvalt rikkumisest ja ettevõtte suurusest.

AI määruse ajakava

AI määruse täistekst eeldatavasti avaldatakse peagi ja peaks jõustuma 2024. aasta esimeses kvartalis. Sellele järgneb AI määruse ülevõtmise periood 12-24 kuud, kus kohustused hakkavad kehtima järk-järgult.

Kuidas saavad ettevõtted valmistuda?

AI määrusega vastavusse viimiseks peaksid ettevõtted:

 • Hindama, missuguseid tehisaru lahendusi nad praegu kasutavad;
 • Mõistma, missugused kohustused neile kaasnevad vastavalt kasutusel olevate tehisaru süsteemide riskitasemetele;
 • Valmistuma AI määruse ülevõtmiseks, tehes oma äritegevuses vastavad muudatused.

AI määruse peatse jõustumise kontekstis saab advokaadibüroo Hedman aidata ettevõtetel orienteeruda keerulisel regulatiivsel maastikul. Saame teil aidata AI määrust paremini mõista, hinnata teie praeguseid tehisaru kasutusi, tuvastada võimalikke nõuetele vastavuse puudujääke ja välja töötada nõuetele vastavuse strateegia. Võtke meiega ühendust.

Ole kursis Hedmani uudiste ja üritustega

Hedman

Meie kuuluvused:
FinanceEstonia, Lexing®,
Teenusmajanduse Koda,
Eesti Kaubandus-Tööstuskoda,
EstVCA, EstBan, FECC,
IBA & IBA European regional Forum