GDPR tähistab oma kuuendat aastapäeva

GDPR tähistab oma kuuendat aastapäeva ja selle õigusakti mõju on vaieldamatult suur. See on muutnud ülemaailmset andmekaitsemaastikku, andes inimestele rohkem sõnaõigust ja pannes organisatsioonid tugevamalt vastutama isikuandmete kaitse eest. Tähelepanuväärsemad tulemused võib kokku võtta järgnevalt:

  • Suurenenud teadlikkus ja andmekaitse olulisus

Üks tähelepanuväärsemaid muutusi GDPR-i järgselt on suurenenud teadlikkus andmete kaitse vajadusest. GDPR tekitas ülemaailmse arutelu isikuandmete kaitse osas ja inimesed mõistavad nüüd paremini oma õigusi, mis on toonud kaasa ettevõtete ja riigiasutuste kasvava läbipaistvuse.

  • Tugevamad õigused

GDPR on märkimisväärselt suurendanud inimeste õigusi seoses nende isikuandmetega. Lisaks õigusele tutvuda oma andmetega ja küsida, kes andmeid töötleb ja millisel seaduslikul alusel, kehtestati määrusega ka “õigus olla unustatud” põhimõte, andes inimestele paremad võimalused lasta andmetöötlejatel oma andmed teatud juhtudel kustutada.

  • Rangemad nõusoleku nõuded

GDPRiga kehtestati rangemad reeglid nõusoleku saamise kohta andmete töötlemiseks. Organisatsioonid peavad tagama, et kui üksikisikute andmete töötlemisel kasutatakse seadusliku alusena nõusolekut, kogutakse neid selgesõnalisel, vabatahtlikult antud, konkreetsel, teadlikul ja ühemõttelisel viisil. See muudatus on toonud kaasa läbipaistvamad nõusolekud ja teadlikuma nõusolekute andmise.

  • Vastutus

GDPR rõhutab tugevalt vastutust, pannes organisatsioonid konkreetsemalt vastutama isikuandmete töötlemise eest. Andmetöötlejad kohustuvad rakendama asjakohaseid turvameetmeid, viima läbi andmekaitsealaseid mõjuhinnanguid ja vajaduse korral määrama andmekaitseametnikud. See muutus on julgustanud organisatsioone võtma omaks privacy by design mõtteviisi, mis aitab luua privaatsussõbralikumaid tooteid ja teenuseid.

  • Globaalne mõju

Kuigi GDPR on Euroopa õigusakt, on selle mõju ulatunud Euroopa Liidust palju kaugemale. Paljud riigid kogu maailmas on vastu võtnud sarnased õigusaktid või muutnud andmekaitseseadusi, et viia need vastavusse GDPR-i põhimõtetega. Samuti tuleb EL välistel ettevõtetel järgida GDPR reegleid kui nad soovivad pakkuda oma tooteid ja teenuseid Eli turul.

  • Karmimad nõuded andmetega seotud rikkumistele

GDPRiga kehtestati organisatsioonidele ranged nõuded andmetega seotud rikkumistest kiiresti teavitada. Tänu sellele on suurenenud teadlikkus ja läbipaistvus andmetega seotud rikkumiste osas, võimaldades inimestel võtta vajalikke ettevaatusabinõusid, kui nende isikuandmed on ohus. Organisatsioonid on motiveeritud rohkem investeerima küberturvalisuse meetmetesse, et vähendada rikkumiste riski ja kaitsta isikuandmeid.

  • Mõju äritegevusele

GDPR on oluliselt muutnud seda, kuidas ettevõtted isikuandmeid koguvad, töötlevad ja säilitavad. Ettevõtted on pidanud üle vaatama ja ajakohastama oma andmekaitsepoliitikaid, rakendama rangemaid turvameetmeid ja koolitama töötajaid andmekaitse osas. Kuigi need muudatused tekitasid esialgu väljakutseid, on need edendanud vastutustundliku andmetöötluse kultuuri ja aidanud tõsta inimeste usaldust.

Ole kursis Hedmani uudiste ja üritustega

Hedman

Meie kuuluvused:
FinanceEstonia, Lexing®,
Teenusmajanduse Koda,
Eesti Kaubandus-Tööstuskoda,
EstVCA, EstBan, FECC,
IBA & IBA European regional Forum