Tehisaru süsteemide nõuetele vastavus

Euroopa Liidu tehisaru (AI) määrus seab AI süsteeme kasutavatele ettevõtetele mitmesuguseid kohustusi AI süsteemide arendamisel, pakkumisel ja kasutamisel. Nõuded sõltuvad AI riskiastmest ja ettevõtte rollist AI süsteemi väärtusahelas. Kuna nõuete rikkumise korral võivad kaasneda kopsakad trahvid, on AI määrusest tulenevate nõuete järgimine olulise tähtsusega.

Lisaks aitab nõuetega vastavusse viimine tekitada usaldusväärsust klientide silmis, kes eelistavad läbipaistvaid ja eetilisi teenusepakkujaid. Nõustame ettevõtteid AI süsteemide kasutamisel, eesmärgiga tagada nõuete järgimine ja tõsta usaldusväärsust klientide silmis. 

Eelhindamine

Nõustamise käigus teostame AI süsteemile eelhinnangu, eesmärgiga selgitada välja:

 • Teie roll: kas olete AI süsteemi arendaja, kasutuselevõtja, turustaja, importija jne. Vastavalt teie rollile kaasnevad spetsiifilised AI määrusest tulenevad kohustused;
 • AI süsteemi riskiaste: kas AI süsteem on keelatud, kõrge või piiratud riskiastmega. Vastavalt AI süsteemi riskiastmele kaasnevad selle arendajale, pakkujale või kasutajale spetsiifilised kohustused;
 • Kas AI süsteem on üldotstarbeline: AI määruse kohaselt kaasnevad eelkõige üldotstarbelise AI süsteemi arendajale ulatuslikud kohustused;
 • Kas AI süsteem suhtleb inimestega: jaatava vastuse korral kaasnevad teatavad läbipaistvuskohustused AI süsteemi kasutamisel.

Edasine nõustamine põhineb eelhinnangust saadud tulemustel ja spetsiifilistest kohustustest, mida peate AI määrusest tulenevalt järgima.

Nõuetega vastavusse viimine

Nõustame kõrge ja piiratud riskiga AI süsteemide ning üldotstarbeliste AI süsteemide pakkujaid ja kasutajaid neil lasuvate spetsiifiliste kohustuste täitmisel. Seehulgas töötame teiega koostöös välja konkreetsed vastavusstrateegiad, mille täitmine tagab nõuetele vastavuse:

 • Riskijuhtimissüsteemid: kõrge riskiga AI süsteemi arendajal on vaja välja töötada riskijuhtimissüsteem ja seda järgida;
 • Andmete kasutamise ja haldamise tavad: kuna AI kasutamisel on puutumus suure hulga andmetega, on andmete kasutamisel oluline tagada nende terviklikkus ja usaldusväärsus;
 • Tehniline dokumentatsioon: kõrge riskiga AI süsteemi arendajal on vaja koostada AI süsteemi kohta üksikasjalik tehniline dokumentatsioon;
 • Läbipaistvusmeetmed: selliste AI süsteemide kasutamisel, mis suhtlevad inimestega, on vaja inimesi teavitada, et nendega suhtleb masin;
 • Täpsuse, usaldusväärsuse ja küberturvalisuse meetmed: kuna AI süsteemid tuginevad erinevatele IT-alasetele lahendustele, on nende kasutamisel vaja tagada teatud infoturbealased meetmed.

Ärimudelid, lepingud ja isikuandmed

Nõustame kliente soovitud ärimudeli välja töötamisel AI süsteemi pakkumisel või kasutamisel. Aitame klientidel ärimudelit kohendada vastavalt soovidele ja õiguslike nõuetega. Vastavalt ärimudelile pakume abi AI süsteemi kasutamise lepingute või kasutustingimuste koostamisega.

Samuti nõustame kliente litsentsimudeli koostamisel, nt vabavaraliste ja tasuliste intellektuaalomandi objektide kasutamise või kasutada andmise korral. Kuivõrd AI ja isikuandmed on tihedalt seotud, nõustame kliente ka isikuandmete töötlemisel, et tagada vastavus GDPR-ist tulenevate nõuetega.

Klientide esindamine

Esindame kliente ametiasutustega suhtlemisel nii siseriiklikul kui rahvusvahelisel tasandil. Pakume õigusabi AI-ga seonduvate kohtueelsete vaidluste korral ja esindame kliente AI-ga seotud kohtuasjades sh lepinguliste vaidluste korral ning isikuandmete ja intellektuaalomandiga seonduvate vaidluste korral.

Võta ühendust

Kui teil on küsimusi, võtke meiega julgelt ühendust või broneerige (online) kohtumine.

Meil oleks hea meel teiega tuttavaks saada ja oleme enda tutvustamise üle põnevil!  Ole kursis Hedmani uudiste ja üritustega

  Hedman

  Meie kuuluvused:
  FinanceEstonia, Lexing®,
  Teenusmajanduse Koda,
  Eesti Kaubandus-Tööstuskoda,
  EstVCA, EstBan, FECC,
  IBA & IBA European regional Forum