ESG ja Andmekaitse seosed

Euroopa Nõukogu ja Euroopa Parlament jõudsid esialgsele kokkuleppele keskkonnaalaste, sotsiaalsete ja äriühingu üldjuhtimisega (ESG) seotud hindamist käsitleva määruse ettepaneku suhtes, mille eesmärk on suurendada investorite usaldust jätkusuutlike toodete vastu. ESG-ga seotud reitingud annavad hinnangu äriühingu või finantsinstrumendi  kohta, hinnates selle jätkusuutlikkusriske ning selle mõju ühiskonnale ja keskkonnale.

ESG reitingud mõjutavad aga üha enam kapitaliturgude toimimist ja investorite huvi jätkusuutlike toodete vastu. Uute normide kohaselt peab ESG reitingu väljastajatele tegevusloa andma ja nende üle järelevalvet teostama Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve asutus (ESMA) ning reitingu väljastajad peavad järgima läbipaistvusnõudeid, eelkõige seoses oma metoodika ja teabeallikatega.

ESG olulisus kasvab

ESG temaatika on viimase paari aasta jooksul muutunud märkimisväärselt olulisemaks, sealhulgas investorite hulgas, kes küsivad hoolsuskohustuse (Due Dilligence) täitmisel ettevõtte ESG jalajälje kohta. ESG põhimõtted ulatuvad aga oluliselt kaugemale süsinikdioksiidi heitkoguste vähendamisest. See nimekiri on pikk aga andmekaitset ja andmeturvet peetakse samuti valdkondadeks, millel on ESG-ga seotud mõju, kui neid tõhusalt ei rakendata. Näited puudutavad mitte ainult asjakohast andmehaldust ja seda, et andmesubjektidel võimaldatakse oma õigusi tõhusalt kasutada, vaid ka andmemajutust ja andmekeskuste keskkonnamõju hindamist.

Minimaalne andmete kogumine ja salvestustähtaegade kehtestamine, füüsiliste andmekeskuste vahetamine pilveteenuste vastu (kui see on võimalik) ning energiatõhusate tehnoloogiate teadlik kasutamine aitab kaasa keskkonna jätkusuutikkusele. Nii on näha, kuidas mõned GDPR printsiibid mõjutavad ka kaudsemalt ESG nõuete täitmist (salvestatud andmete hulk ja sellega kaasnev CO2). Täiesti otseselt on aga GDPR nõuded ESG-ga seotud näiteks inimeste põhiõiguste kaitse läbi (ESG nõuab põhiõiguste k.a privaatsusõiguse täitmist ning GDPR kirjeldab, kuidas seda teha).

ESG olulisus kasvab näiteks ka ärikinnisvara üüriturul. Kontorite, andmelao, logistika vms jaoks mõeldud hoonetele võivad kehtida täiendavad nõuded ja tingimused, mille on seadnud üürnikud, kes soovivad täita oma ESG eesmärke. Tööandjatel võib olla vaja jälgida, kuidas nende töötajad kasutavad elektrisõidukeid, kasutades hoones saadaolevaid laadimisjaamu. Üürnikud võivad nõuda ülevaadet oma individuaalsest energia- ja kommunaaltarbimisest ning nad võivad olla huvitatud kaasinvesteerimisest hoone energiasäästlikumaks muutmisesse, mis nõuab lõpuks aruandlust investeeringutasuvuse kohta. Kuigi selline tegevus tekitab tavaliselt rohkesti andmeid, mis ilmselgelt on väärtuslik ressurss ESG alaste teadmiste jaoks, tuleks tähelepanu pöörata ka sellele, kust need andmed pärinevad. ESG andmeid võib hankida erinevate kanalite kaudu, mis on sageli tuletatud üksikisikutelt kogu ahelas, mis toob jällegi lauale kogu GDPR-i temaatika.

ELi äriühingute kestlikkusaruandluse direktiivi (CSRD) kohaselt peavad suurettevõtted ja börsil noteeritud äriühingud andma aru oma tegevuse ESG kohase mõju kohta. Suurettevõte aga täidab ESG reegleid rahuldavalt juhul kui ka tema tarneahelad ja koostööpartnerid seda piisavalt teevad. Seega on ESG oluline ka konkurentsivõime vaates.

Need on vaid mõned näited selleks, et demonstreerida isikuandmete töötlemise ja ESG seoseid. Praktika näitab, et hankedokumendid ja tarneahela reeglid nõuavad ettevõtetelt nii GDPR-i kui ESG alaseid vastavusi ning lähitulevikus see rõhuasetus kindlasti kasvab. Investorid, hankijad ja toetuste määrajad on aina enam huvitatud sellest, et arvestataks ESG mudeliga ning lõpuks on ka tarbijad ja kodanikud need, kes võivad oma teadlike valikutega survet avaldada.

Meie Hedmanis saame sind kindlasti aidata isikuandmete kaitse teemadega. Olgu siis ESG raames või mitte, iga andmetöötleja peab vastama GDPR nõuetele ning ühel hetkel võib see pingutus osutuda ka väga kasulikuks ESG reeglite täitmisel.   

Ole kursis Hedmani uudiste ja üritustega

Hedman

Meie kuuluvused:
FinanceEstonia, Lexing®,
Teenusmajanduse Koda,
Eesti Kaubandus-Tööstuskoda,
EstVCA, EstBan, FECC,
IBA & IBA European regional Forum