Krüptovarade amokkjooks läbi: Euroopa Liit suunab riike kontrolli poole

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) avaldas soovituslikud juhised krüptovarade ja ICO-de kohta. Juhiste väljaandmine oli peamiselt ajendatud sellest, et liidu finantsreeglid töötati välja enne krüptovarade kasutuselevõttu ning need ei võta arvesse krüptovarade eripära, uued juhised peaks aga aitama liikmesriikidel krüptovaraga seonduvat ühesemalt tõlgendada, samas kaitstes ka investorite huve.

Krüptovaradel on mitmeid erinevaid omadusi, mis tingib nende erineva liigituse ja terminoloogia ning kuna mõni neist võib endas hõlmata mitut erinevat funktsiooni, siis on keeruline kohaldada üht reeglistikku.

Sellest tingituna on liikmesriikides kujunenud välja erinevad lähenemised selle kohta, millistele krüptovaradele ja mil määral finantsreeglid kohalduvad. Selline lähenemine ei toeta aga võrdsete võimaluste ja ühtlustatud turu põhimõtet, mis on Euroopa Liidu toimimise üks alustalasid.

Nii investorite kui ka finantsturu kaitseks rakenduvad finantsteenustele ja -toodetele väga mitmed erinõudeid. Kuna aga krüptovara olemus võib tüüpilistest fintantsteenustest üsna märkimisväärselt erineda, ei pruugi ELi õiguse kohaldamine olla selliste krüptovarade osas võimalik, tekitades seeläbi ebakõlasid liikmesriikide vahel ning riske investoritele.

Veelgi enam ilmestab seda see, et EL-i õiguses puudub ühtne definitsioon „krüptovara“ mõistele, mistõttu puuduvad selged juhised, kuidas mõni konkreetne krüptovara sobituks õiguslikku raamistikku.

Näiteks Euroopa finantsjärelevalveasutused on liigitanud Filecoini (FIL), mis annab teenuse kasutajatele võimaluse kasutada tasu eest teiste teenuse kasutajate arvuti mälu pilvesalvestusena, kasutustokeniks, mistõttu Filecoin ei sarnane väärtpaberile ning sellele ei kohaldata EL-i väärtpaberiregulatsiooni.

Lööme korra majja!

Seega on ESMA sõnum selge: turul on üha enam populaarsust koguvad krüptovarad suures osas reguleerimata ja see probleem tuleb lahendada. Kui turule on jõudnud krüptovarad, mille funktsioonid või ostjatele antavad õigused sarnanevad väärtpaberitele, siis selliste krüptovarade ostjatele peaks olema tagatud vähemalt samaväärne kaitse, mis kehtiks aktsia, võlakirja või mõne muu väärtpaberi ostmisel.

ESMA on välja toonud näiteks Polybius Banki poolt välja lastud krüptovara PLBT, mis annab investoritele õiguse saada dividendi, misläbi nimetatud krüptovara meenutab pigem väärtpaberit, kuid teenusepakkuja ei ole seda nii märkinud Finantsinspektsioonis ega kohaldanud muid väärtpaberiregulatsioonidest tulenevaid nõudeid.

ESMA soovitab selguse loomiseks ja investori kaitsmiseks vastu võtta ühtse regulatsiooni krüptovarade jaoks, mis ei sobitu olemasolevatele finantstoodetele kohalduvasse õiguslikku raamistikku. Uue lahenduse väljatöötamisel peetakse vajalikuks lähtuda tehnoloogianeturaalsest lahendusest, et oleks kindlustatud kehtiva õiguse kohaldamine kõikidele samasugustele ärimudelitele ja varadele võrdselt sõltumata nende vormist.

Uue õigusliku lähenemise väljatöötamisel tuleks lisaks krüptovarade müümisele ja levitamisele keskenduda ka kauplemise ning turvalisuse aspektidele ja arvesse tuleks võtta kogu krüptovara elutsüklit.

See tähendab, et Euroopa Liit peab võtma eesmärgiks luua terviklik õiguslik raamistik, mis sätestaks selged reeglid nii krüptovara loojale, platvormile, kus on võimalik krüptovaraga kaubelda, ning teenusepakkujale, kes võimaldab krüptovarasid hoiustada.

Ole kursis Hedmani uudiste ja üritustega

Hedman

Meie kuuluvused:
FinanceEstonia, Lexing®,
Teenusmajanduse Koda,
Eesti Kaubandus-Tööstuskoda,
EstVCA, EstBan, FECC,
IBA & IBA European regional Forum