Krüptovaraturgude määrus (MiCA) – kauaoodatud, kuid kardetud

5. oktoobril 2022. aastal saatis Euroopa Liidu Nõukogu Euroopa Parlamendile ametliku teate, milles kinnitas, et krüptovaraturgude määruse (edaspidi „MiCA” või „määrus”) lõplik kompromisstekst on valmis. Esimest lugemist Euroopa Parlamendis ei ole veel toimunud ja kavandatavasse teksti võidakse muudatusi teha, kuid tõenäoliselt jäävad määruse põhiideed paika.

Me loodame, et siinne artikkel aitab teil mõista praeguseid ootusi MiCAle Eesti seisukohalt.

Väärtpaberituru ja MiFID II õppetunnid

Üldjoontes näeb MiCA ette raamistiku, mis sarnaneb traditsiooniliste finantsinstrumentide, st vabalt võõrandatavate väärtpaberite suhtes kehtiva raamistikuga, mida reguleerib hetkel finantsinstrumentide turgude direktiiv. Kuna MiCA on aga määrus, mitte direktiiv, tuleb seda kohaldada ühtselt kogu ELis ning eeldatavasti ei jäeta liikmesriikidele palju ruumi rakendamise üksikasjade üle otsustamiseks. Oodatavasti kehtestab MiCA ühtsed eeskirjad järgmistes valdkondades:

 1. nõuded krüptovara emiteerimiseks, avalikuks pakkumiseks ja kauplemisele lubamiseks;
 2. krüptovarateenuste osutajate ja token’ite emitentide tegevuslubade andmine, järelvalve, tegevus, korraldus ja juhtimine;
 3. krüptovara omanike ja krüptovarateenuse osutajate klientide kaitse;
 4. meetmed siseringitehingute, siseteabe ebaseadusliku avaldamise ja krüptovaraga seotud turumanipulatsiooni vältimiseks.

Veelgi olulisem on, et MiCA ei kohaldu muuhulgas sellise krüptovara suhtes, mis on kordumatu ja ei ole asendatav muu krüptovaraga (st NFT) ning muude finantsinstrumentidega, mida reguleerib MiFID (st väärtpaberi-token ehk security token).

Uued eeskirjad token’ite avalikuks pakkumiseks

Uues määruses määratletakse eeldatavasti kahte liiki stabiilset krüptovara (stablecoins):

 1. elektroonilise raha token’id ehk e-raha token’id on sellist tüüpi krüptovara, mille eesmärk on säilitada stabiilne väärtus ühe seadusliku maksevahendina kasutatava vääringu väärtuse põhjal; ja
 2. varapõhised token’id (asset-referenced token) on sellist tüüpi krüptovara, mis ei ole e-raha token’id ning mille eesmärk on säilitada stabiilne väärtus mis tahes muu väärtuse, õiguse või nende kombinatsiooni põhjal, sh ühe või mitme seadusliku maksevahendina kasutatava vääringu väärtuse põhjal.

MiCA määratleb viimaks ka kasutus-token’id (utility token), mis on sellist tüüpi krüptovara, mis võimaldab ligipääsu ainult selle emitendi poolt pakutavale kaubale või teenusele. Kirjeldatud muudatustega antakse selged määratlused kõige olulisematele krüptovara liikidele ja nendega seotud teenuste väljastamise ja kasutamise õiguslikele tagajärgedele.

Krüptovara avaliku pakkumise korraldamise üldreeglid

Kuigi stabiilse krüptovara pakkumisele kehtivad erinõuded, on mis tahes krüptovara, välja arvatud varapõhised token’id ja e-raha token’id, avalik pakkumine lubatud juhul, kui emitent:

 1. on juriidiline isik;
 2. on koostanud valge raamatu (whitepaper);
 3. on teatanud valgest raamatust reguleerivale asutusele;
 4. on avaldanud valge raamatu;
 5. on koostanud ja avaldanud reklaamteated, kui see on asjakohane.

Kui pakkuja ei kavatse lubada token’eid kauplemise platvormil kauplemisele, ei ole mitteavalike pakkumiste puhul valge raamatu ja reklaamteadete koostamine ja avaldamine kohustuslik.

Tuues näite ühisrahastuse määrusest, tuleb jaeinvestorile tagada 14-päevane taganemisõigus token’ite omandamise lepingust.

Ülalkirjeldatud nõuded ei kohaldu, kui:

 1. krüptovara pakutakse tasuta (nt airdrop’id);
 2. krüptovara luuakse automaatselt tasuna hajusraamatu tehnoloogia (DLT) säilitamise või tehingute valideerimise (nt panustamine ehk staking) eest;
 3. pakkumine puudutab olemasoleva või kasutuses oleva kauba või teenuse kasutus-token’it;
 4. krüptovara omanikul on õigus krüptovara kasutada ainult vahetuses kaupade ja teenuste vastu piiratud võrgustikus, kauplejatega, kellel on lepingulised kokkulepped pakkujaga (kui sellist mudelit kasutatakse, peab pakkuja teavitama reguleerivat asutust, kui pakutavate token’ite väärtus on suurem kui miljon eurot).

Lubade andmine ja nõuded stabiilse krüptovara pakkumiseks

Määruses on sätestatud reegel, mille kohaselt võivad varapõhiseid token’eid emiteerida ainult krediidiasutused (st pangad) või pädeva asutuse antud tegevusloaga isikud. Selline nõue on asjakohane üksnes juhtudel, kui kõigi varapõhiste token’ite keskmine koguväärtus ei ületa kunagi 5 miljonit eurot või kui pakkumine on suunatud üksnes kutselistele investoritele.

Varapõhiste token’ite puhul, mille emiteeritud väärtus on suurem kui 100 miljonit eurot, on emitent kohustatud esitama oma pädevale asutusele kord kvartalis aruande token’ite kasutamise erinevate parameetrite kohta. Varapõhiste token’ite emitendid on kohustatud vältima, et token’ite hinnanguline keskmine tehingute arv ja väärtus ühes päevas (mis on seotud kasutamisega vahetusvahendina) ületaks kvartali jooksul vastavalt 1 000 000 tehingut ja 200 miljonit eurot.

Varapõhiste token’ite emitentidele on kohustuslikud tugevad juhtimismehhanismid, et tagada organisatsiooni vastutustundlik ja läbipaistev juhtimine usaldusväärsete isikute poolt. See hõlmab järgmisi nõudeid:

 • token’ite toimimine (nt protsessid, mis tagavad token’ite igal ajal lunastamise õiguse, taastamiskavad eeskirjade mittetäitmise korral ja muud); ja
 • omavahendid vähemalt 350 000 euro ulatuses; ja
 • reservvarad, mis tuleb eraldada emitendi varadest ja usaldada krediidiasutustele, krüptovara teenuseosutajatele või investeerimisühingutele.

E-raha token’ite puhul lubatakse ka e-raha asutustel pakkumist korraldada nii, et tegevusloa nõue asendub valge raamatu avaldamise nõudega mis tahes emitendi jaoks. Muidu on e-raha token’id olemasoleva e-raha regulatsiooni laienduseks, kuna e-raha token’id on lunastatavad vastavalt nimiväärtusele ja oma emitendi juures, mis ühendab enamuse ülalkirjeldatud varapõhiseid token’eid puudutavatest põhiideedest.

Reguleeritud krüptovara teenused

MiCA võtab kasutusele mõiste “krüptovara teenused”, mis tähendab kõiki allpool loetletud teenuseid ja tegevusi:

 1. krüptovara hoidmine ja haldamine kolmandate isikute nimel;
 2. krüptovaradega kauplemise platvormi korraldamine;
 3. krüptovara vahetamine rahaliste vahendite vastu;
 4. krüptovara vahetamine muu krüptovara vastu;
 5. krüptovaraga seotud korralduste täitmine kolmandate isikute nimel;
 6. krüptovara suunatud pakkumine; 
 7. krüptovara ülekandeteenuste osutamine kolmandate isikute nimel;
 8. krüptovaraga seotud korralduste vastuvõtmine ja edastamine kolmandate isikute nimel;
 9. krüptovara kohta nõu andmine;
 10. krüptovara portfellihalduse pakkumine.

Neid teenuseid on võimalik osutada ainult pärast pädevatelt asutustelt tegevusloa saamist või olles juba tegevusloaga turuosaline, nt pank, investeerimisühing või e-raha asutus. See on võimalik ainult pärast pädevatele asutustele teatamist ja tegutsedes oma analoogse ja aktiivse tegevusloa piirides. Näiteks võib tegevusloaga e-raha asutus tegutseda kasutades e-raha token’eid, investeerimisfondi valitseja võib ELis pakkuda krüptovara teenuseid, mis on samaväärsed investeerimisportfellide haldamisega.

Teenuseosutajad, kes kavatsevad tegutseda üksnes krüptovaraga, peaksid arvestama arvukate nõuetega, mis tulenevad konkreetse teenuse alaliigist. Ühena paljudest näidetest, ei tohi krüptovahetusteenuse (korralduste kolmandate isikute nimel vastuvõtmise ja edastamise luba) tegevusloaga teenuseosutajad saada mis tahes tasu, allahindlust ega mitterahalist hüve klientidelt saadud korralduste konkreetsele krüptovaradega kauplemise platvormile või muule krüptovarateenuse osutajale suunamise eest. Muude eeskirjade hulka kuuluvad nõuded omavahenditele (st likviidsetele vahenditele) ja muud nõuded.

Luba ei nõuta sellise krüptovara hoidmisel, haldamisel ja võõrandamisel, mis on loodud näiteks panustamise (staking) käigus või juhul, kui krüptovara omanikul on õigus krüptovara kasutada üksnes piiratud kauplejatega võrgustikus kaupade ja teenuste vastu, v.a siis, kui on olemas veel vähemalt üks pakkumine, mille suhtes ei kohaldata erandit, või juhul, kui krüptovara on lubatud kauplemise platvormile.

Määrus nõuab tegevusloaga teenuseosutajatelt registrijärgset asukohta ELi liikmesriigis, kus nad osutavad vähemalt osa oma krüptovara teenustest. Nende tegelik juhtimistegevuse asukoht peab asuma ELis ning vähemalt üks juhtidest peab olema ELi resident.

Milline on olukord Eestis?

Eesti on saanud tuntuks kui üks rangemini reguleeritud jurisdiktsioon krüptoettevõtete asutamiseks. Ehkki mitteväärtpaberi-token’ite (non-security token) emiteerimist ei ole veel reguleeritud, on nn virtuaalvääringuteenuste osutajate tegevusloa ja litsentsi tingimuste osas järgitud suuresti MiCA tingimusi. Kuigi tegevusloaga ettevõtted Eestis peavad teenuste osutamise õiguse säilitamiseks täitma mitmeid uusi kohustusi, on nad paljude teiste nõuetega juba vastavuses, mis võimaldab neil MiCAga avanevatest uutest võimalustest osa saada varem, kui see oleks võimalik mujal.

Kas teil on oma krüpto ettevõtmisega abi vaja? Siit leiate meie krüpto valdkonna teenuste loetelu. Võtke meiega ühendust!

Ole kursis Hedmani uudiste ja üritustega

Hedman

Meie kuuluvused:
FinanceEstonia, Lexing®,
Teenusmajanduse Koda,
Eesti Kaubandus-Tööstuskoda,
EstVCA, EstBan, FECC,
IBA & IBA European regional Forum