Kas jätan ettevõtte tühjana seisma või peaksin võtma ette selle likvideerimise?

Juriidiline isik lõpeb registrist kustutamisega, seda kas läbi omanike vabatahtliku otsuse (likvideerimine) või sundlõpetamisega kohtumääruse alusel. Ehkki avalikkus tunneb likvideerimist ekslikult eksootilisi firmanimesid andvate firmamatjate tegevuse kaudu, on seesuguste tegelaste eesmärgiks hoopiski vastupidine ehk ettevõtete* sundlõpetamine kohtu poolt äritegevuse konserveerimise ja näiteks majandusaasta aruannete esitamata jätmise kaudu.

Vabatahtlik likvideerimine

Äriseadustiku mõttes vabatahtlikul lõpetamisotsuse vastuvõtmisel lõpetamise ehk likvideerimisega peaks hoopiski kaasnema vastutustundliku ettevõtja maine, sest seesuguse likvideerimismenetluse eesmärgiks on muu hulgas rahuldada võlausaldajate nõuded, tasuda kõik maksud ja jagada alles jääv vara omanike vahel, mida peaks seetõttu pidama hoopiski seaduskuulekate inimeste instrumendiks.

Likvideerimisprotsess

Likvideerimisprotsessi algus ja likvideerijate määramine

Likvideerimine algab lõpetamisotsuse vastuvõtmisega, millega üldjuhul ühtlasi määratakse ka üks või enam likvideerijaid. Need võivad olla oma nõusolekul nii juhatuse liikmed kui kolmandad, selleks sobiliku renomeega isikud. Likvideerija saab juhatuse liikmega võrdsed volitused ettevõtte esindamiseks, toimetada ettevõtte varaga. Likvideerijat eristab eelkõige eesmärk lõpetada majandustegevus ja ettevõtte likvideerida. 

Vastava otsuse vastuvõtmise järel kantakse endise juhatuse liikme kandeavaldusega likvideerimine registrisse, likvideerija avaldab firma nimel teate Avalikes Teadaannetes ning kuulutab välja võlausaldajate õiguse teatada oma nõuetest firma vastu.

Algbilansi koostamine ja pankrotimenetluse võimalus

Sel hetkel kui toimub likvideeritava ettevõtte kohustuste väljaselgitamine, koostavad likvideerijad likvideerimise algbilansi ja esitavad selle kinnitamiseks osanikele. Kui algbilansi koostamise või mistahes muu järgneva tegevuse käigus ilmneb ettevõtte püsiv maksejõuetus, esitab likvideerija ettevõtte nimel pankrotiavalduse.

Varade müük ja võlausaldajate nõuete rahuldamine

Samaaegselt toimub ka likvideerimisel oleva ettevõtte vara müük, võlgade sissenõudmine ning võlausaldajate nõuete rahuldamine. Kuna tänu varalistes suhetes tihti esinevatele lahknevustele võib võlgnik suhtuda vastumeelselt ettevõtte nõude rahuldamisesse, ei ole ebatavaline, et ettevõte alustab kohtumenetlusega võlgniku vastu ja muidu kui õlitatult kulgevasse protsessi võib tekkida viivitus.

Lõppbilansi ja vara jaotuspaani koostamine

Kui nõuete rahuldamise ja varade müügi protsess on läbi, koostab likvideerija likvideerimise lõppbilansi ja vara jaotusplaani. Ehkki seadus näeb ette ettevõtte vara müümise, siis omanike kokkuleppel võib vara jääda müümata, ning olla jaotatud omanike vahel. Praktikas jääbki suur hulk vara müümata, vaid jagatakse otse omanikele, sest omanikud oskavad saada sellest suuremat kasu kui muud isikud (kes tõenäoliselt ostaks selle vara alla omanike oodatava hinna).

Dokumentide hoiustamine pärast äriregistrist kustutamist

Likvideerija ülesandeks on leida ka usaldusväärne dokumentide hoidja, kes hoiustab ettevõtte raamatupidamisdokumente pärast selle kustutamist äriregistrist. Vahel on selleks kas raamatupidamisega tegelev või kitsamalt dokumentide hoiustamisele orienteeritud juriidiline isik. 

Kui kõik muud toimingud on tehtud, läheb ettevõtte teatud puhveraja möödumisel likvideerija avalduse alusel kustutamisele.

Müümata või jagamata jäänud vara

Ehkki juriidilise isiku õigusvõime lõppeb registrist kustutamisega, ei muuda kustutamine omandisuhteid. Nii võib juhtuda, et pärast kustutamist leitakse, et kustutatud ettevõttele kuulus märkimisväärne vara (kinnistu, sõiduk, osalus, intellektuaalomand, perspektiivikas nõue jne), mis jäi likvideerimisemenetluse käigus müümata või jagamata. Sellisel juhul peaks kohtule vastava taotluse esitamisega algatama täiendava likvideerimise, eesmärgiga avastatud vara müüa või ettevõtte omanike vahel välja jagada.

Ettevõtte likvideerimine trahvide vältimiseks

Tänaseks on registripidaja asunud aktiivsemalt trahvima n-ö magavaid ettevõtteid, kes ei täida nt oma seadusest tulenevat majandusaasta aruande esitamise kohustust. Selle trahvi võib registripidaja suunata ka ettevõtte esindusõigusliku isiku või tegeliku kasusaaja suhtes. Trahviriski maandamiseks on tugevalt soovitatav mitte jätta ettevõtteid unarusse, vaid siiski kooskõlas seadusega need ise likvideerida või anda likvideerimine üle vastava valdkonna asjatundjale.  

Kui teil on ettevõtte likvideerimise osas mingeid küsimusi või soovite abi ettevõtte likvideerimisel, palun võtke ühendust kodulehe kaudu: Advokaadibüroo Hedman või kirjutades eposti aadressil: info@hedman.legal.

* arusaadavuse huvides on ühingut nimetatud ettevõtteks, mida ei tohiks segamini ajada iseseisva majandusüksusega, mis ei ole eraldiseisev juriidiline isik ja mida ei saa seega likvideerida.

Ole kursis Hedmani uudiste ja üritustega

Hedman

Meie kuuluvused:
FinanceEstonia, Lexing®,
Teenusmajanduse Koda,
Eesti Kaubandus-Tööstuskoda,
EstVCA, EstBan, FECC,
IBA & IBA European regional Forum