Kaubamärgi registreerimine ja kaitsmine

Mis on kaubamärk

Kaubamärk on tähis, millega on võimalik eristada ühe isiku kaupa või teenust teise isiku samaliigilisest kaubast või teenusest.

Kaubamärgi eesmärk on aidata tarbijal leida kindla tootja kaup või pakutav teenus teiste identsete või samaliigiliste kaupade hulgast üles. Kaubamärk võib koosneda ainult sõnadest, ainult kujutisest või nende kahe kombinatsioonist, kolmemõõtmelisest tähisest, helist, mustrist, liikumisest vm.

Kaubamärgi abil ei saa kaitsta kaupade või teenuste sisu, kaupade tootmise või teenuste osutamise viisi või kaupade koostist.

Miks kaubamärk registreerida

Kaubamärgi ülesanne on tähistada kaupu või teenuseid selliselt, et tarbija saaks õnnestunult valitud toodet või teenust uuesti osta. Seega on kaubamärgi puhul olulised eristatavus ja silmapaistvus, mis aitavad täita ka reklaamifunktsiooni. Toote või teenuse hea maine muudavad kaubamärgi väärtuslikuks kvaliteeditähiseks, mis vajab õiguskaitset.

Kaubamärgi registreerimine ei ole kohustus, kuid selle abil omandab kaubamärgiomanik ainuõiguse kaubamärgi kasutamiseks kindlate kaupade või teenuste tähistamisel. Registreeritud kaubamärk annab õiguse keelata teistel isikutel kaubamärgiga identsete või sarnaste tähiste kasutamise samas tegevusvaldkonnas sellel territooriumil, kus kaubamärk on õiguskaitse saanud.

Kaubamärgi kaitse peab olema heauskne ehk mõeldud taotleja äritegevuse kaitseks, mitte konkurentsivabaduse piiramiseks või sihilikult mõne teise ettevõtja äritegevuse takistamiseks.

Kaupade ja teenuste rahvusvaheline klassifikatsioon

Kaubamärgi omanik saab õiguskaitse taotlusse märgitud kaupade ja teenuste ulatuses.

Kaubad ja teenused on jagatud klassidesse rahvusvahelise süsteemi järgi, mida nimetatakse Nizza klassifikatsiooniks ja mis koosneb 45 klassist. Kaubad on klassidesse jagatud peamiselt otstarbe, funktsiooni või materjali, teenuse tegevusala või eesmärgi järgi.

Klassid on tähistatud klassipäistega, mis määratlevad klassi põhiliigi. Konkreetse kauba või teenuse klassi täpseks määramiseks saab kasutada alfabeetilise loendi abi või kaupade ja teenuste loetelu klasside kaupa.

Hea teada enne taotluse esitamist

Registreeringu õnnestumiseks tasub veenduda, et kellelegi ei kuulu varasem õigus teie soovitud kaubamärgile. Selleks on mõistlik teha päring nii kohalikus kui üleeuroopalises või ka ülemaailmses andmebaasis.

Kaubamärgi registreerimine Eestis

Kaubamärgi õiguskaitse on territoriaalne. Kaubamärgitaotluse esitamisega Eesti Patendiametisse hakkab kaubamärk registreerimise korral kehtima ainult Eestis.

Kaubamärgitaotluse esitamise lõiv on 145 eurot ühe klassi puhul, st kui kõik kaubad või teenused, mida kaubamärgiga tähistatakse, mahuvad ühte klassi. Kui tekib vajadus lisada taotlusesse ka teisi klasse, siis iga lisatud klassi eest tuleb tasuda 45 eurot.

Kaubamärgi registreerimisega seotud asju võib ajada patendivoliniku kaudu või teha seda iseseisvalt. Isik, kellel ei ole elukohta, asukohta või tegutsevat kaubandus- või tööstusettevõtet Eestis, peab volitama oma esindajaks patendivoliniku, v.a taotluse esitamiseks.

Kaubamärgi registreerimine Euroopa liidus

Euroopa Liidu kaubamärgisüsteemi abil saab taotleda kaubamärgile õiguskaitset kogu Euroopa Liidus tervikuna, mis tähendab ka, et õiguskaitse hakkab kehtima muuhulgas Eesti territooriumil. Euroopa Liidu laienemise korral laieneb kaubamärgi õiguskaitse automaatselt uutesse liikmesriikidesse.

Kaubamärgi registreerimise taotlus tuleb esitada Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ametisse (EUIPO). Taotluslõivu suurus oleneb taotluses esitatud kauba- ja teenusklasside arvust (lõivude info).

Kuidas kontrollida, kas kaubamärk on registreeritud

Kauba- ja teenindusmärkide register sisaldab kaubamärgi õiguskaitse menetluse andmeid alates taotluse esitamisest kuni registreeringu tegemiseni. Samuti kajastuvad registris taotluse või registreeringu haldamisega seotud toimingud.

EUIPOl ja WIPOl (Maailma Intellektuaalomandi Organisatsioon) on oma veebikeskkonnad, kus on võimalik vastavalt ELi- või maailmaülese kaubamärgikaitse taotlusi ja registreeringuid hallata.

Soovitused, kui kaubamärk on registreeritud

Kaubamärgi õiguskaitse kehtib nii Eestis kui ka Euroopa Liidus registreerimise korral 10 aastat, kusjuures saab kehtivust lõivu tasumise korral kümne aasta kaupa pikendada. Kehtivustähtaega pidevalt pikendades võib kaubamärgi õiguskaitse kehtida piiramatu aja jooksul.

Avastades, et mõni hiljem registreeritud kaubamärk on teie märgiga identne või liiga sarnane, on teil kui varasema märgi omanikul õigus vaidlustada uuema kaubamärgi registreerimise otsus, kui leiate, et see rikub teie õigusi.

Kaubamärgi registreerimise toetus

Väikese ja keskmise suurusega ettevõtted (VKEd) saavad Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti kaudu taotleda toetust kaubamärgi registreerimiseks.

Hedmani meeskond on siin, et aidata sul seda võimalust maksimaalselt ära kasutada, toetades nii vajaliku dokumentatsiooni esitamisega kui suhtlemisel Intellektuaalomandi Ametiga!

Ole kursis Hedmani uudiste ja üritustega

Hedman

Meie kuuluvused:
FinanceEstonia, Lexing®,
Teenusmajanduse Koda,
Eesti Kaubandus-Tööstuskoda,
EstVCA, EstBan, FECC,
IBA & IBA European regional Forum