Kuidas tutvustada tarbijale kasutustingimusi?

Veebiäridele on kehtestatud tavalisest rangemad nõuded tarbijate teavitamise osas. Lisaks sellele, millised peavad olema kasutustingimused, on seaduses sätestatud ka reeglid, millal kasutustingimused saavad lepingu osaks ehk teisisõnu, kas nad hakkavad tarbija suhtes kehtima.

Arvutivõrgu kaudu kauba või teenuse pakkumisel kodulehel sätestatud tüüptingimused on lepingu osa, kui:

1) tüüptingimused on lepingu osaks, kui müüja või teenuseosutaja enne lepingu sõlmimist või sõlmimise ajal neile kui lepinguosale selgelt viitas ja teisel lepingupoolel oli võimalus nende sisust teada saada;
2) tüüptingimused on lepingu osaks ka siis, kui lepingu sõlmimise viisist tulenevalt võis nende olemasolu eeldada ja tarbijal oli võimalus nende sisust teada saada.

Muuhulgas ei ole määrav tingimuste sisuga tegelik tutvumine, vaid võimalus nende sisust teada saada ehk võimalus vastavate tingimustega tutvuda. Teisisõnu, tarbijal ei ole võimalik hilisema vaidluse korral tugineda asjaolule, et ta ei ole kasutustingimusi läbi lugenud.

Tähtis on see, et tal oli tingimustega tutvumiseks mõistlik võimalus enne lepingu sõlmimist, olgu selleks siis ostu sooritamine, kasutajaks registreerimine või muu toiming.

Kuidas tõendada vaidluse korral, et tarbijal oli mõistlik võimalus kasutustingimustega tutvuda?

Riigikohus on lahendis 2-17-124505 leidnud, et teavitamiskohustuse täitmise tõendamiseks võib ettevõtja pidada mõistlikus ulatuses logisid, mis aitavad hilisema vaidluse korral tuvastada, kas tarbijal oli võimalik kasutustingimustega tutvuda.

Kuivõrd arvutivõrgu vahendusel teenuste või toodete pakkujate kasutustingimused võivad ajas muutuda ning kodulehel on tihti kättesaadav vaid viimane variant, võib logidest olla kasu ka selleks, et hiljem tõendada, milline oli nende konkreetsete tingimuste sisu, millega tarbija nõustus.

Kui leping sõlmitakse arvutivõrgu vahendusel, siis saab selle tuvastamisel, kas lepingut sõlmides oli kostjal võimalik tutvuda tüüptingimustega, lähtuda ka elektroonilistest süsteemi logidest. Kohtu seisukoht oli, et ettevõtja võib tõendada, et tarbija sai kasutustingimustest teadlikuks, kui näitab, et kasutaja vajutas tüüptingimustega nõustumist väljendavat nuppu või tegutses portaali kasutades viisil, mis oleks olnud võimatu ilma viidatud nõustumust väljendavat nuppu vajutamata.

Logide põhjal on võimalik kontrollida, missugune konkreetne lepingutekst oli tarbijale kättesaadav ning, et talle kuvati kasutajakonto loomisel ühene ja arusaadav viide lepingu tüüptingimustele. Seega teenib mõistlikus ulatuses logide pidamine ettevõtja huve, lihtsustades vaidluse tekkimisel väidete tõendamist.

Seega on ettevõtjale mõistlik järgida Riigikohtu soovitust ning pidada logisid selle kohta, kuidas kasutaja liigub platvormil või portaalis, millisel hetkel ja kuidas on tal võimalik üldtingimustega tutvuda. Seeläbi on ettevõtjal võimalik maandada tarbijasuhetest tulenevaid riske ja kindlustada enda olukorda võimalike vaidluste tekkimise puhuks.

Praktilised juhised tarbijale suunatud veebipoe või -teenuse disainiks

 • Lisa link tüüptingimustele vahetult enne konto loomist või ostu sooritamise kinnitavat nuppu
  Kasutustingimused peavad olema tarbijale kättesaadavad, st. et link kasutustingimustele võiks olla enne teenuse kasutama asumist või ostu sooritamist.
 • Kasutustingimustega nõustumiseks kasuta märkekasti või muud kinnitavat nuppu, millest on võimalik selgelt aru saada, et tarbija valik toob kaasa tingimuste kohaldamise
  Näiteks Euronicsi kodulehel tuleb enne ostu vormistamist klõpsata “Nõustun üld-ja tellimistingimustega”:

Seevastu näiteks Facebooki kasutajakonto loomisel annab kasutaja nõusoleku “Sign Up” nupu klõpsamise:

Mõlemad toodud näited on kooskõlas tarbijakaitseõigusega. Kasutustingimuste nõusoleku märkekasti lisamine või ära jätmine on disaini küsimus.

 • Pea süsteemilogi, millest on võimalik tuletada konkreetse tarbija tingimustega nõustumise ajahetk
  Logidest peaks kajastuma, millal konkreetne kasutaja kasutustingimustega nõustus.
 • Säilita kasutajatingimuste versioonide ajalugu
  Avaldatud kasutustingimustel peab olema kuupäev, millal neid viimati muudeti. Seega kasutustingimuste muutmisel tasub säilitada ka vana versioon koos kuupäevaga.
 • Pane tähele, et andmetöötluse teavituse puhul kehtivad erireeglid, näiteks nõusoleku küsimine on kohustuslik vaid teatud toimingute puhul. Enamikel juhtudest on andmetöötluse teavitus informeeriva eesmärgiga, mitte leping ettevõtja ja tarbija vahel.

  Näiteks Spotify registreerimisvormil on eristatud nõusoleku küsimine, teavitamine ja lepingu sõlmimine. Tarbija peab nõustuma enda andmete töötlemisega turundamise eesmärgil, samas on tal võimalik teenust kasutada ka siis, kui ta nõusolekut ei anna. See tähendab, et nõusolek on vabatahtlik.

  Ma ei ole robot“ ei ole osa kasutustingimustest ega andmetöötluse teavitusest.

  Kasutustingimustega peab tarbija nõustuma, kuna tegu on lepingu sõlmimisega. See ei pea olema eraldi märkekast, vaid nõusoleku võib anda ka registreerimisnuppu vajutades. Samuti on lisatud link andmetöötluse teavitusele.

Ole kursis Hedmani uudiste ja üritustega

Hedman

Meie kuuluvused:
FinanceEstonia, Lexing®,
Teenusmajanduse Koda,
Eesti Kaubandus-Tööstuskoda,
EstVCA, EstBan, FECC,
IBA & IBA European regional Forum